Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Детска дентална медицина
Катедра: Катедра по детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: д-р Надежда Георгиева Митова, доктор