Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: Дентална орална и лицево-челюстна хирургия
Катедра: Катедра по дентална орална и лицево-челюстна хирургия
Факултет: Факултет по дентална орална и лицево-челюстна хирургия
Кандидати: 1. д-р Зорница Господинова Михайлова
  2. д-р Евгений Алексиев Петков

 

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн – Ръководител катедра „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия” ФДМ – МУ – София
Членове:    
  2. проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм. – Ръководител катедра „Образна и орална диагностика ФДМ – МУ - София
  3. проф. д-р Христина Лазарова Попова, дм – Ръководител катедра „Пародонтология“ на ФДМ – МУ - София
  4. доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – катедра „Образна диагностика МФ – МУ - София
  5. Проф. д-р Петя Филипова Печалова – Петрова, дм – катедра „Орална хирургия“, ФДМ – МУ - Пловдив
  6. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм – катедра „Орална хирургия“, ФДМ – МУ - Пловдив
  7. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн – пенсионер, Медицински институт на МВР
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска - Александрова, дм – Доцент Катедра „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия” при ФДМ – МУ - София
  9. Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дмн – пенсиониран преподавател над 5 години, ФДМ – МУ, София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн
  2. Проф. д-р Петя Филипова Печалова – Петрова, дм
Дата на конкурса:   18.12.2019 г.  – 11.00 ч. Заседателна зала – 2 етаж – ФДМ - София