Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Медицина
Научна специалност: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра по протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: д-р Димитър Никифоров Киров, Д-р; д-р Николай Асенов Апостолов, Д-р; д-р Рангел Георгиев Тодоров, Д-р; д-р Георги Веселинов Илиев, Д-р; 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм – Декан на Факултет по дентална медицина при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, дм – Факултет по дентална медицина при МУ–София – вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн – Факултет по дентална медицина при МУ–София – вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм – Факултет по дентална медицина при МУ–Пловдив – външен член за МУ-София
5. Доц. д-р Илиян Вангелов Христов, дм – Факултет по дентална медицина при МУ–Пловдив – външен член за МУ-София
6. Доц. д-р Ивета Пламенова Катрева, дм – Факултет по дентална медицина при МУ–Варна – външен член за МУ-София
7. Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм – Факултет по дентална медицина при МУ–Пловдив – външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм – Факултет по дентална медицина при МУ–София – вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, дм – Факултет по дентална медицина при МУ–Варна – външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм 
2. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм
Дата на защита:
28.10.2021 г. – 11.00 ч. Декански кабинет – 2 етаж – Факултет по дентална медицина