Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина 
Научна специалност: Детска дентална медицина
Катедра: Катедра по Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: гл. ас. Красимир Митков Христов
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Наталия Христова Грънчарова, доктор –  Ръководител Катедра „Детска дентална медицина” ФДМ – МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, доктор – ФДМ към МУ – София
3. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм - ФДМ към МУ – София
4. Доц. д-р Надежда Георгиева Митова, доктор – ФДМ към МУ – София
5. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева–Криворова, доктор – ФДМ към МУ – Пловдив
6. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм – ФДМ към МУ – Пловдив
7. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова – Харуил, дм – ФДМ към МУ – Пловдив 
Резервни членове:
8. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, доктор - ФДМ към МУ – София.
9. Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дхн, дм – пенсиониран преподавател над 5 години „Катедра консервативно зъболечение” ФДМ – МУ – гр. София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, доктор – ФДМ към МУ – София
2. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева–Криворова, доктор – ФДМ към МУ – Пловдив 
Дата на защита:
04.07.2022 г.  – 11.30 ч.  Заседателна зала – 2 етаж – Факултет по дентална медицина