Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина 
Научна специалност: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Катедра по Пародонтология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: д-р Величка Теодосиева Досева – Панова, доктор
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Емилия Гошова Карова, доктор – от академичния състав на МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Христина Лазарова Попова, доктор, ФДМ, МУ-София
3. Доц. д-р Камен Коцилков, доктор, ФДМ, МУ-София
4. Проф. д-р Красимира Борисова Янева, доктор, ФДМ, МУ-София
5. Доц. д-р Благовеста Константинова Янева, доктор – ФДМ, МУ-Пловдив
6. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, доктор – ФДМ, МУ-Варна
7. Доц. д-р Мария Димитрова Митева, доктор – ФДМ, МУ-Варна
Резервни членове:
8. Доц. д-р Надежда Георгиева Митова, доктор, ФДМ, МУ-София
9. Доц. д-р Миглена Илиева Балчева, доктор – ФДМ, МУ-Варна
Рецензенти:
1. Проф. д-р Христина Лазарова Попова, доктор, - избрана единодушно
2. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, доктор – избран единодушно 
Дата на защита:
14 март 2023 г. – 13.00 ч., 2 етаж, Заседателна зала, Факултет по дентална медицина