Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: Катедра по Организация и икономика на фармацията
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: 1.Гл. ас. Мария Стефанова Камушева, дф
Научно жури:    
Председател: 1. проф. Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член, ФФ – катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Валентина Боянова Петкова–Димитрова, дфн – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията“;
  3. Проф. Даниела Стоичкова Петрова, дм – вътрешен член за МУ София, УМБАЛ „Александровска“, Началник отделение по белодробни болести;
  4. Проф. Ирина Николова Николова, дм – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“;
  5. Проф. Бистра Маноил Ангеловска, дф – външен член, Университет в Щип;
  6. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм – външен член, пенсиониран преподавател повече от 5 години;
  7. Доц. Силвия Цветкова Терезова, ди – външен член, УНСС.
Резервни членове:    
  8. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията“;
  9. Проф. Рахамин Даниел Шекерджийски, дфн – външен член, пенсиониран преподавател повече от 5 години.
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен;
  2. доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм – външен.
Дата на конкурса:   16 юли 2018 г., 15:30 часа, Фармацевтичен факултет.