Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Технология на лекарствените форми и биофармация
Катедра: Катедра по Технология на лекарствените средства и биофармация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: Гл. ас. Борислав Станиславов Цанков, дф
Научно жури:    
Председател: 1. проф. Николай Георгиев Ламбов, дф – вътрешен член, ФФ – катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София;
Членове:    
  2. проф. Красимира Павлова Йончева, дф – вътрешен член, ФФ - катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ при МУ-София;
  3. проф. Димитър Рачев Рачев, дф – вътрешен член, пенсионер от по-малко от 5 години от академичния състав на ФФ;
  4. чл. кор. проф. Мила Василева Власковска, дмн – вътрешен член, пенсионер от по-малко от 5 години от академичния състав на МФ;
  5. проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф - външен член за МУ-София, Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив
  6. доц. Бисера Асенова Пиличева, дф - външен член за МУ-София, Медицински университет-Пловдив;
  7. доц. Стефка Николова Титева, дф – външен член за МУ-София, Медицински университет-Плевен.
Резервни членове:    
  8. проф. Милен Венциславов Димитров, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“;
  9. доц. Величка Йорданова Андонова, дф – външен член, Фармацевтичен факултет при МУ-Варна.
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Николай Георгиев Ламбов, дф – вътрешен;
  2. проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф – външен.
Дата на конкурса:   19 декември 2019 г., 12:00 часа, Фармацевтичен факултет.