Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: Катедра по Организация и икономика на фармацията
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: 1. Гл. ас. Зорница Емилова Спасова-Миткова, дф
  2. Гл. ас. Константин Тихомиров Ташков, дф
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология на ФФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
Членове:    
  2. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дб, дмн – Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
  3. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от академичния състав на ФОЗ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
  4. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм – Медицински факултет при МУ-Пловдив – външен член за МУ-София;
  5. Проф. д-р Мариета Петрова Георгиева, дм – Фармацевтичен факултет при МУ-Варна – външен член за МУ-София;
  6. Доц. Анна Христова Тодорова, дф – Фармацевтичен факултет при МУ-Варна – външен член за МУ-София;
  7. Доц. Даниела Димитрова Грекова, дф  – Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив – външен член за МУ-София;
Резервни членове:    
  8. Доц. Мона Цонева Стефанова, дф – пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от академичния състав на ФФ – вътрешен резервен член за МУ-София
  9. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дб – Тракийски университет-Стара Загора – външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дб, дмн
  2. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
Дата на конкурса:   27 ноември 2020 г., 11:00 часа, Фармацевтичен факултет