Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармацевтична химия
Катедра: Фармацевтична химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Гл. ас. Явор Иванов Митков, дф
Научно жури:
Председател:
1. проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при Медицински факултет при МУ-София;
Членове:
2. проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при Медицински факултет при МУ-София;
3. доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф - вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
4. доц. Бойка Георгиева Цветкова, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
5. проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години от академичния състав на ФФ при МУ-София; 
6. проф. Атанас Тодоров Бижев, дхн – външен член за МУ-София, пенсионер;
7. доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх – външен член за МУ-София, Институт по молекулярна биология - БАН.
Резервни членове:
8. доц. Лили Пламенова Пейкова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. доц. Калин Валентинов Иванов, дф – външен резервен член за МУ-София, Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив.
Рецензенти:
1. проф. Пламен Тодоров Пейков, дф
2. доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф
Дата на защита:
24 ноември 2022 г., 12:00 часа, Фармацевтичен факултет.