Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: катедра „Здравни грижи ” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца при МУ-София
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Калина Стефанова Стефанова, дм

 

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм - от академичния състав на МУ – Зам.Декан на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм - от академичния състав на МУ-София, катедрата по здравни грижи на ФОЗ
  3. Доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм - от академичния състав на МУ – Директор на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца при МУ-София
  4. Проф. д-р Станка Маркова Станчева, дм - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Доц. Маргарита Димитрова Митова, дм – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  6. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен за МУ– София, МФ на СУ
  7. Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен за МУ– София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Резервни членове:    
  8. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм - от академичния състав на МУ– София, катедрата по медицинска педагогика на ФОЗ
  9. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен за МУ– София,  пенсиониран преподавател- Бургас
Рецензенти:    
  1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм - от академичния състав на МУ-София, катедрата по здравни грижи на ФОЗ
  2. Доц. Маргарита Димитрова Митова, дм – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Дата на конкурса:   29.05.2018 г. – 12.00ч. - ФОЗ