Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: катедра „Здравни грижи ” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца при МУ-София
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Галя Трендафилова Янкова, дм

 

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - от академичния състав на МУ – Декан на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм - от академичния състав на МУ – Зам.Декан на ФОЗ, МУ-София
  3. Проф. Галина Стамова Чанева, дм - от академичния състав на МУ – катедрата по здравни грижи на ФОЗ при МУ-София
  4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Проф. д-р Станка Маркова Станчева, дм - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  6. Доц.д-р Мими Георгиева Стойчева, дм - външен за МУ, пенсиониран преподавател – Бургас
  7. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен за МУ– София, МФ на СУ
Резервни членове:    
  8. Доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм - от академичния състав на МУ – Директор на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца при МУ-София
  9. Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен за МУ– София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Рецензенти:    
  1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм - от академичния състав на МУ – Зам.Декан на ФОЗ, МУ-София
  2. Проф. д-р Станка Маркова Станчева, дм - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Дата на конкурса:   29.05.2018 г. – 13.30ч. - ФОЗ