Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца
Факултет: чрез Факултет по обществено здраве
Кандидати: 1. Петя Атанасова Аспарухова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Зам.-декан на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по здравни грижи на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм – вътрешен член за МУ-София, Директор на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца при МУ-София
  4. Проф. д-р Станка Маркова Станчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Доц. д-р Маргарита Димитрова Митова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  6. Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм – външен член за МУ– София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  7. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ– София, ФОЗ на МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  8. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика” на ФОЗ при МУ-София
  9. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен резервен член за МУ–София, пенсиониран преподавател – Бургас
Рецензенти:    
  1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм
  2. Доц. д-р Маргарита Димитрова Митова, дм
Дата на конкурса:   30.07.2018 г. – 12.00ч. – ФОЗ