Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Право и етика в медицината” 
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Кандидати: гл.ас. Нели Пламенова Градинарова, дм 
Научно жури:    
Председател: 1. проф.д-р  Цекомир Влайков Воденичаров, дмн -   Факултет по обществено здраве при МУ-София  - вътрешен член за  МУ-София
Членове:    
  2. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – Декан на Факултета по обществено здраве към МУ-София - вътрешен член за  МУ-София
  3. акад. Проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн - Факултет по обществено здраве при МУ-София  - вътрешен член за  МУ-София
  4. проф. Галина Стамова Чанева , дм – Катедра по Здравни грижи на ФОЗ при МУ-София - вътрешен член за  МУ-София
  5. проф. Мария Атанасова Вълканова - Иванова  , доктор по право – МУ – Варна - външен член за  МУ-София
  6. проф.д-р Иван Христов Мазнев, дм  - НСА -   външен член за  МУ-София
  7. проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 години - външен член за  МУ-София
     
Резервни членове: 1.  проф. Мариела Светославова Янева-Деливерска, дмн - Катедра по право и етика в медицината на ФОЗ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София
  2. проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 години - външен член за МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. проф.д-р  Цекомир Влайков Воденичаров, дмн -   Факултет по обществено здраве при МУ-София  - вътрешен член за  МУ-София
  2. проф.д-р Иван Христов Мазнев, дм  - НСА -   външен член за  МУ-София
Дата на конкурса:   09.07.2020г. – 14.00ч. - ФОЗ