Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Превантивна медицина ” 
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Кандидати: гл. ас. Емилиан Николаев Радев, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – Катедра по превантивна медицина на Факултет по обществено здраве при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Полина Ангелова Балканска, дм – Директор на ДЕОС при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – Катедра по здравна политика и мениджмънт на Факултет по обществено здраве при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  4. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – Катедра по икономика на здравеопазването на Факултет по обществено здраве при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 години – външен член за МУ-София
  6. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ – външен член за МУ-София
  7. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – Медицински университет – П ловдив – външен член за МУ-София
     
Резервни членове: 1.  Доц. д-р Фанка Тошева Рибарова, дб – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 години – външен член за МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – Катедра по превантивна медицина на ФОЗ при МУ-София –  вътрешен член за  МУ-София
  2. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов , дм – пенсиониран преподавател повече от 5 години – външен член за МУ-София
Дата на конкурса:   02.10.2020 г. – 12.00 ч. – ФОЗ