Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Кинезитерапия
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидат: Гл.ас. Тодор Красимиров Димитров, дм
Председател:
1.Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – Декан на ФОЗ при МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София
Членове:
2. Доц. Стефан Недков Янев, д – Ръководител катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ при МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София
3. Проф. д-р Ивет Борисова Колева - Йошинова, дмн –  Катедра „Кинезитерапия” на ФОЗ при МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София
4. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм – Катедра „Биоетика” на ФОЗ при МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за  МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. Ванина Кръстева Михайлова - Алакиди, дм – Катедра Кинезитерапия на ФОЗ при МУ-София, вътрешен резервен член за  МУ-София;
9. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева - Филипова, дмн – Декан на ФОЗ при МУ-Пловдив, външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – Декан на ФОЗ при МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ-София
 
Дата на конкурса:

19.01.2022г. – 12.00ч. – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“