Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. трудова, комуниална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра „Трудова медецина” 
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидат: Гл.ас. Марина Николаева Самунева- Желябова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – Ръководител катедра „Трудова медицина” на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
Членове:
2. Доц. д-р Лидия Илиева Христова, дм — Катедра „Трудова медицина“ на ФОЗ; вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн - Катедра „Превантивна медицина” на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн — пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ-София.
5. Доц. Катя Койчева Вангелова, дм – Национален център за обществено здраве и анализи, външен член за МУ-София
6. Доц. Антон Колев Тачев, дм – Национален център за обществено здраве и анализи, външен член за МУ-София 
7. Доц. Теодор Иванов Панев, дм – Национален център за обществено здраве и анализи, външен член за МУ-София 
Резервни членове:
8. Доц. Милена Георгиева Янчева - Стойчева, дм - Катедра „ Трудова медицина“ на ФОЗ, вътрешен резервен член за МУ-София
9. Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм -ФОЗ при МУ-Пловдив, външен резервен член за МУ-София 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм — Ръководител катедра „Трудова медицина” на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дм – Национален център за обществено здраве и анализи, външен член за МУ-София 
Дата на защита:
05.10.2022г. от 11.00ч – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“