Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: д-р Венелин Александров Алексиев д.м
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Христо Димитров Георгиев, дмн от МУ – София.
Членове:    
  2. Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров, дм - вътрешен член. Пенсиониран преподавател по-малко от пет години от акадимичния състав на МФ, МУ – София.
  3. Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн - външен член за МУ -София. Пенсионер.
  4. Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, дмн - външен член за МУ -София. Пенсионер.
  5. Проф. д-р Димитър Иванов Райков дмн, - външен член за МУ. Р-л катедра по ортопедия и травматология МУ Варна.
  6. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм - външен член за МУ – София, Началник на отделение по ортопедия и травматология към „Токуда Болница“ София.
  7. Проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн - външен член за МУ -София.
  8.  
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм – вътрешен член за МУ, Катедра по ортопедия и травматология, МФ, МУ – София
  9. Доц. д-р Александър Велков Пешев, дм – външен член за МУ - София. МБАЛ ”Сердика”, отделение по ортопедия и травматология
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров д.м. - вътрешен член.
  2. Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров д.м.н - външен член
Дата на конкурса:   06 юли 2018 г. в Учебна зала, Клиника по детска ортопедия, УМБАЛ “Проф.Б.Бойчев” от 11.00 ч.