Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Образна диагностика 
Катедра: Катедра по образна диагностика
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-р Станимир Стефанов Сираков, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – Катедра по неврология на МФ, МУ - София – вътрешен член за МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – Катедра по образна диагностика на МФ-МУ-София, вътрешен член за МУ – София
  3. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм- Катедра по неврохирургия на МФ към МУ-София- вътрешен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм- външен член за МУ- София - Началник Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов
  5. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм –Ръководител катедра по образна диагностика- МУ – Плевен – външен член за МУ – София
  6. Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, дм – външен член за МУ – София, ВМА – София
  7. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм –външен член за МУ- София, МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм – Катедра по образна диагностика към МУ – София – вътрешен резервен член за МУ-София
  9. Доц. д-р Радослав Йосифов Георгиев, дм -МУ – Варна – външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн
  2. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм
Дата на конкурса:   30.08.2018г