Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-р Станислава Костова Иванова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – Катедра по офталмология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ - София
Членове:    
  2. Доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм – Катедра по офталмология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – Катедра по неврология на Медицински факултет към МУ – София-вътрешен член за МУ-София
  4. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София - външен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн – МУ-Варна - външен член за МУ – София
  6. Проф. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, дмн – МУ-Варна – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Наталия Христова Петкова-Влахова, дм – пенсионер – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Галина Георгиева Димитрова, дм – Катедра по офталмология към МУ-София – вътрешен член за МУ – София
  9. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм, дмн
  2. Проф. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова
Дата на конкурса:   09.09.2019г.