Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика   
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Биофизика
Катедра: Медицинска физика и Биофизика
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: гл.ас. Любомир Любомиров Трайков, дбф
Научно жури:    
Председател: 1. Акад. проф. Борис Гоцев Тенчов, дбн – Катедра по медицинска физика и биофизика, на Медицински факултет при МУ - София – вътрешен член за МУ – София
Членове:    
  2. Проф. Албена Борисова Момчилова - Панкова, дбн – БАН – външен член за МУ – София
  3. Проф. Пламен Иванов Загорчев, дбн – МУ – Пловдив – външен член за МУ – София
  4. Проф. Валентин Иванов Турийски, дб – МУ – Пловдив – външен член за МУ – София
  5. Проф. Регина Семьоновна Комса - Пенкова, дбн - МУ – Плевен - външен член за МУ – София
  6. Проф. Галя Марчева Станева, дбн – БАН – външен член за МУ – София
  7. Доц. Екатерина Георгиева Борисова, дф – БАН - външен член за МУ – София
Резервeн член:    
  8. Доц Вера Ангелова Хаджимитова, дбф - Катедра по медицинска физика и биофизика, на Медицински факултет при МУ - София – вътрешен член за МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. Албена Борисова Момчилова - Панкова, дбн – БАН
  2. Проф. Пламен Иванов Загорчев, дбн - МУ – Пловдив
Дата на конкурса:   24-09-2019г., 16.00 ч. катедра по Медицинска физика и Биофизика, Медицински факултет.