Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 Медицинa
Научна специалност: Имунология
Катедра: Катедра по клинична имунология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: д-р Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Д-р Елисавета Йорданова Наумова – Григорова, дмн, МФ, Катедра по клинична имунология– вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн, МФ, Катедра по клинична имунология – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. Анастасия Петрова Михайлова, дм, МФ, Катедра по клинична имунология –  вътрешен член за МУ-София
  4. Доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм – вътрешен член за МУ-София – Катедра по вътрешни болести на МФ
  5. Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн – външен член за МУ-София – Катедра по Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика, МФ към Тракийски Университет-Стара Загора
  6. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева-Паунова, дм - външен член за МУ-София, Катедра по микробиология и имунология, МУ-Пловдив
  7. Доц. Андрей Иванов Чорбанов, дб - външен член за МУ-София, Институт по микробиология към БАН.
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – вътрешен член за МУ-София – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”ЕАД.;
  9. Доц. Д-р Емил Славов Славов, дм – външен член за МУ-София – Тракийски университет, Cтapa 3aгopa
Рецензенти:    
  1. Проф. Д-р Елисавета Йорданова Наумова – Григорова, дмн – вътрешен член за МУ-София. Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Александровска”ЕАД
  2. Проф. Д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”ЕАД
Дата на конкурса:   04.11.2019г.