Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 Медицинa
Научна специалност:

Ендокринология

Катедра: Kатедра по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: д-р Антоанета Трифонова Гатева, дм
Научно жури:    
Председател: 1. проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн – Ръководител на Катедра по вътрешни болести на МФ при МУ-София;
Членове:    
  2. проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн – Ръководител на Катедра по вътрешни болести на МФ при МУ-София;
  3. проф. Русанка Димитрова Ковачева дм – УСБАЛЕ  „ Акад. Иван Пенчев” - вътрешен член за МУ-София;
  4. доц. Катя Николова Тодорова - Ананиева, дм - УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – МУ-Плевен -  външен за МУ-София
  5. проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дмн – МУ- Ст. Загора – външен член за МУ- София
  6. проф. д-р Ивона Кирилова Даскалова, дмн – ВМА, София, външен член за МУ-София
  7. проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – МУ- Пловдив – външен член за МУ-София
Резервeн член:    
  8. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн – МУ- София – вътрешен член за МУ-София;
  9. Проф. Кирил Христов Христозов, дмн – УМБАЛ „Св.Марина”, гр. Варна - външен член за МУ-София;
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн
  2. проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм
Дата на конкурса:   11.06.2020 г.