Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Педиатрия

Катедра: Катедра по педиатрия – Клиника по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф.Иван Митев”  
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Димитър Любомиров Русинов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц.д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко,дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов,дм - Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София;
4. Доц.д-р Елисавета Милкова Стефанова,дм- Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София; 
5. Проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева,дм - НКБ- външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм - МУ - Пловдив - външен член за МУ-София;
7. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дм - МУ - Плевен - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц.д-р Даниел Илиев Илиев, дм –Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
9. Доц.д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм- МУ-Варна – външен член за МУ- София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова дм
2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко,дм
Дата на защита:
10.05.2021 год.