Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Акушерство и гинекология

Катедра: Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София 
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Весела Иванова Карамишева
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3. Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм – Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
4. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“ - външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дмн – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
7. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм – Катедра по акушерство и гинекология, МФ- МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
9. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дмн – МУ-Плевен - външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член 
2. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – външен член
Дата на защита:
26.05.2021 г.