Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика.  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Паразитология и хелминтология
Катедра: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Валери Рангелов Велев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Нина Стоянова Янчева-Петрова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина - вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн, МФ на МУ-София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина - вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, МФ на МУ-София, Катедра по епидемиология и хигиена- вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Райна Цветанова Гергова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по медицинска микробиология - вътрешен член за МУ-София
5. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дмн, Отдел Паразитология, НЦЗПБ, външен член за МУ-София
6. Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб, Отдел Паразитология, НЦЗПБ, външен член за МУ-София
7. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб, ИЕМПАМ, БАН, външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм, МФ на МУ-София, Катедра по биология - вътрешен член за МУ-София
9. Доц. д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб, дм, НЦЗПБ,  външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн
2. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дмн
Дата на защита:
30.06.2021г