Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Oфталмология
Катедра: Катедра по офталмология, УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет към МУ – София 
Кандидат: Д-р Невяна Валентинова Велева – Кръстева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова – Георгиева, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.
Членове:
2. Доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм - Катедра по офталмология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.  
3. Доц. д-р Галина Георгиева Димитрова, дм - Катедра по офталмология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.  
4. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова – Гопина, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по неврология към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.  
5. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София – външен член за МУ – София.
6. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ – София.
7. Проф. д-р Зорница Иванова Златарова – Ангелова, дмн – МУ – Варна – външен член за МУ – София.
Резервни членове:
8. Доц. д-р Станислава Костова Иванова, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София.
9. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – МУ – Пловдив, външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм
2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм
Дата на защита:
09.09.2021г