Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология
Катедра: Катедра по Дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински факултет  
Кандидат: Д-р Косара Венелинова Дреновска, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова - Митева, дм - Катедра по дерматология и венерология, МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм - Катедра по дерматология и венерология, МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова - Григорова, дмн - Катедра по клинична имунология, МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн - Катедра по дерматология и венерология, МФ към МУ-Пловдив - външен член за МУ-София
5. Проф. Георги Константинов Чернев, дм - Отделение по дерматология и венерология, МИ-МВР - външен член за МУ-София
6. Доц. д-р Янко Манолов Попов, дм - Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД - външен член за МУ-София
7. Доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм, Катедра по дерматология и венерология, МФ към МУ-Пловдив - външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм - Катедра по дерматология и венерология, МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София
9. Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, дм - Медицински колеж към МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна - външен член за МУ-София   
Рецензенти:
1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова - Митева, дм
2. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн
Дата на защита:
26.01.2022г.