Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести
Катедра:

Катедра по вътрешни болести

Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Вера Начева Карамфилова, дм
Научно жури:
Председател:

1. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов , дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София;

Членове:

2. Проф.д-р Борис Илиев Богов , дм – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София.

3. Проф. д-Красимир Антонов Антонов, дмн – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София.

4. Доц. д-р Рая Стефанова Иванова, дм - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София.

5. Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм – НКБ - външен член за МУ- София
6. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм - МУ- Плевен- вършен член за МУ- София
7. Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм - Тракийски Университет Стара Загора - външен член за МУ- София
Резервни членове:
8. проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ, София- вътрешен член за МУ- София.
9. проф. д-р Кирил Христов Христозов, дмн - МУ- Варна - външен член за МУ - София
Рецензенти:
1. проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
2. проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм
Дата на конкурса:

25.05.2022 г, 14.00 часа, Катедра по вътрешни болести, МУ, МФ, София