Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести
Катедра: Катедра по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. д-р Милена Красимирова Николова - Влахова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн – професор към КВБ, МФ, МУ-София, вътрешен за МУ-София. 
Членове:
2. Проф. Д-р Зоя Ангелова Спасова, дм - професор към Катедрата по Вътрешни болести, МФ, МУ-София, вътрешен член за МУ-София. 
3. Проф. Д-р Атанас Иванов Кундурджиев, дм – доцент към Катедрата по Вътрешни болести, МФ, МУ-София, вътрешен член за МУ-София. 
4. Проф. Д-р Мария Миткова Орбецова (Фейзуллова), дм – професор към МУ-Пловдив, външен член за МУ-София.
5. Проф. Д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – професор към КВБ, МУ-София, пенсионер повече от 5 г., външен член за МУ-София.
6. Проф. Д-р Васил Величков Тодоров, дмн – професор към МУ-Плевен, външен член за МУ-София.
7. Проф. Д-р Иван Томов Груев, дм – професор към Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", София, МФ, МУ-Софиа, външен член за МУ-София. 
Резервни членове:
8. Проф. Д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, дм – професор към КВБ, МУ-София, вътрешен член за МУ-София. 
9. Проф. Д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – професор към МФ, Тракийски Университет – Стара Загора, външен член за МУ-София. 
10. Доц. Д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм – доцент към, МФ, Тракийски Университет – Стара Загора, външен член за МУ-София. 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн
2. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн
Дата на защита:
01.06.2022г.