Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Катедра: Катедра по белодробни болести 
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: д-р Владимир Михайлов Миланов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – професор към КББ, МФ, МУ-София, вътрешен за МУ-София.
Членове:
2. Проф. д-р Росен Емилов Петков, дм – професор към КББ, МФ, МУ-София, вътрешен за МУ-София.
3. Доц. д-р Евгени Витков Меков, дм – доцент към Катедра по професионални болести, МФ, МУ-София, вътрешен за МУ-София
4. Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева - Генова дм - доцент към КПВБ, МФ, МУ-София вътрешен за МУ-София.
5. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – професор към Катедра по Патофизиология, МУ-Пловдив, външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Димо Митев Димов, дм – професор, МФ, Тракийски университет, Ст. Загора, външен за МУ-София.
7. Доц. д-р Динко Генчев Вълев, дм – доцент към Първа катедра по вътрешни болести, МФ, МУ-Варна, външен за МУ-София.
Резервни членове:
8. Проф. д-р Ваня Милошева Юрукова, дм - професор към КББ, МФ, МУ-София, вътрешен за МУ-София.
9. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм – доцент в МУ-Плевен, външен за МУ-София.
Рецензенти:
1. Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева - Генова дм
2. Проф. д-р Димо Митев Димов, дм
Дата на защита:
08 Декември 2022 г., 13.00 ч. Катедра белодробни болести, МФ, МУ-София