Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Психиатрия
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология 
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Ас. Десислава Атанасова Игнатова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Д-р Георги Нейчев Ончев, дм – вътрешен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология към Медицински факултет на МУ  София;
Членове:
2. Доц. Д-р Весела Стоянова Стоянова, дм – вътрешен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология към Медицински факултет на МУ София
3. Доц. Хариета Емануилова Манолова, дм – вътрешен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология към Медицински факултет на МУ София
4. Доц. д-р Димитър Славчев Терзиев, вътрешен член, пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по психиатрия и медицинска психология към Медицински факултет на МУ София
5. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – външен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет, МУ Варна
6. Проф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, дм – външен член, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет, МУ Варна 
7. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн, външен член, Катедра Неврология, психиатрия и МБС, Тракийски университет, Стара Загора
Резервни членове:
8. Доц. Маргарита Радославова Райчева, дм вътрешен член, Катедра по неврология на Медицински факултет, МУ София, която става редовен при отсъствие на вътрешен титулярДоц. Д-р Светлин Върбанов Върбанов, дм – външен член, Катедра по здравни грижи във МУ Варна, филиал Сливен, който става редовен при отсъствие на външен титуляр
9. Доц. Д-р Светлин Върбанов Върбанов, дм – външен член, Катедра по здравни грижи във МУ Варна, филиал Сливен, който става редовен при отсъствие на външен титуляр.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм 
2. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн 
Дата на защита:
23.06.2023 г. 11,00 часа, Катедра по психиатрия и медицинска психология, УМБАЛ „Александровска“.