Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, на база Клиника по гастроентерология към СБАЛИДБ „Проф.д-р Иван Митев“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Гл. ас. д-р Петьо Георгиев Хаджийски, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
3. Доц. д-р Полина Иванова Митева-Шумналиева, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм – МУ-Варна – външен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – МУ-Пловдив – външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Ружа Златанова Панчева – Димитрова, дм – МУ-Варна – външен член за МУ-София
7. Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ – външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Албена Любенова Телчарова - Михайловска, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
9. Доц. д-р Ирен Стоянова Цочева, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм
2. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм
Дата на защита:
15.06.2023 год.