Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по Педиатрия – Детска клиника към УМБАЛ „Александровска”  
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-р Сирма Милева Димитрова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов,дм – Катедра по педиатрия на МФ към    МУ-София – вътрешен член за МУ-София
3. Доц.д-р Ралица Вилсон Георгиева,дм – Катедра по педиатрия на МФ към    МУ-София – вътрешен член за МУ-София
4. Доц.д-р Гергана Петрова Стоянова,дм-– Катедра по педиатрия на МФ към   МУ-София – вътрешен член за МУ-София
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев,дм - МУ- Пловдив - външен член за МУ- София;
6. Проф.д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева,дм - НКБ- външен член за МУ-София;
7. Доц.д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм - СУ,,Климент Охридски“- външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф.д-р Добрин Николов константинов,дм –.Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София
9. Доц.д-р Ирен Стоянова Цочева, дм- УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов,дм
2. Доц.д-р Гергана Петрова Стоянова,дм
Дата на защита:
15.06.2023 год.