Конкурси

Обнародвана в ДВ бр. 96/02.12.2022г. и с Решение на АС от 27.09.2022г. 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,

обявява следния конкурс: едно място за професор на 0,50 длъжност в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по професионално направление 3.6. Право и специалност „Административно право и административен процес“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Разрешен на АС от 30.06.2022 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2022 г.


45. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски” №1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.7447


Разрешен на АС от 25.10.2022 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2022 г.


45а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) за нуждите на Катедрата по епидемиология и хигиена – Сектор „Хигиена“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, тел. 0886 81 80 06.7448


Разрешен на АС от 25.10.2022 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2022 г.


45б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по белодробни болести, на база УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.7449


Разрешен на АС от 25.10.2022 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2022 г.

45в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява
конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 - секретар, тел. 02/9172 601.7450


Разрешен на АС от 25.10.2022 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2022 г.


45г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява
конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Физиология на животните и човека” за нуждите на  Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор „Физиология“, със срок  2 месеца от обнародването в държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, кабинет 205,тел. 02/9172 600 и 02/9172 681.7451


Разрешен на АС от 25.10.2022 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2022 г.


45д. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявяваконкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор „Патофизиология“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, кабинет 205,тел. 02/9172 600 и 02/9172 681.7452


Разрешен на АС от 25.10.2022 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2022 г.


45е. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Ембриология” за нуждите на Катедрата по биология, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, стая 221, Катедра по биология, тел. 02/ 9172 660.7453

Разрешени на АС от 30.06.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски” №1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

 

Разрешен на АС от 19.07.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по кардиология към УМБАЛ ”Проф. д-р Александър Чирков”, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А, тел: 02/9159441; 02/9159717.

 

Разрешен на АС от 27.09.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Професионални болести” за нуждите на Катедрата по професионални болести на база Клиника по професионални заболявания към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 135, ет. 1 - деловодство, тел. 02/852 69 63.

 

Разрешени на АС от 27.09.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, УМБАЛ „Александровска“, канцелария на Катедрата по хирургия, ет. 1 тел. 02/9230 540.

 

Разрешен на АС от 25.10.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” за нуждите на Катедрата по белодробни болести, на база Клиника по гръдна хирургия към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  25.10.2022 год., Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява конкурс 

- 1 (едно) място „преподавател” по практика за преподаването на студентите по специалност „Медицинска сестра“ нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински университет -София 

Със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Автобиография – европейски формат
 3. Копие на диплома за завършено образование по специалност „Медицинска сестра“
 4. Нотариално заверено копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” по спец. Управление на здравните грижи
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетелство за съдимост
 7. Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - гр. Враца,   бул. ”Втори юни ” № 179, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ при Медицински университет - София


На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 25.10.2022 год., Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява следните конкурси:

-  1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по Здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София

Всичките със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

Необходими документи:

 1. заявление
 2. европейски формат автобиография;
 3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
 4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 

Обявен в Държавен вестник бр. 86/28.10.2022 г.

Разрешен на Академичен съвет (протокол № 23/19.05.2022 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следния конкурс:

 • ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, www.mu-sofia.bg

Разрешен на АС от 30.06.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 82/14.10.2022 г

68. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ревматология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

6351

 

Разрешен на АС от 30.06.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 82/14.10.2022 г

68а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база  СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

6352

 

Разрешени на АС от 27.09.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) за нуждите на Катедрата по епидемиология и хигиена – Сектор „Хигиена“, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, тел. 0886 81 80 06.

Обява ДВ. бр. 80/07.10.2022г и Решение на АС от 19.07.2022

20. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси:

три места за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при Медицинския университет – София

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при Медицинския университет – София.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Обнародвана в ДВ бр. 77/27.09.2022 г.

Решения на АС от 30.06.2022 г. и 19.07.2022 г.

77. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява следните конкурси:

 • 2 конкурса за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина по научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на катедра „Пародонтология“;
 • за заемане на академичната длъжност доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2.Дентална медицина, по научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на катедра „Пародонтология“;
 • за заемане на академичната длъжност главен асистент – две места в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, по научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“.

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

 

6063

 

 

 

Решение на АС от 19.07.2022г.

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  19.07.2022 год., Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места „преподавател” по практика практика за преподаването на студентите по специалност „Медицинска сестра“ нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински университет -София  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

 • Заявление
 • Автобиография – европейски формат
 • Копие на диплома за завършено образование по специалност „Медицинска сестра“
 • Нотариално заверено копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” по спец. Управление на здравните грижи
 • Медицинско свидетелство
 • Свидетелство за съдимост
 • Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - гр. Враца,   бул. ”Втори юни ” № 179, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ при Медицински университет - София


На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 19.07.2022 год.,

Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява следните конкурси:

-  1 (едно) място асистент на 0,25 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Обща хирургия“ за нуждите на катедрата по Клинични и медико-биологични науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София

Всичките със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

Необходими документи:

 1. заявление
 2. европейски формат автобиография;
 3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
 4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

Обнародвана в ДВ бр. 75/20.09.2022г.
за конкурси :
1 проф. за катедра ЗГ - Решение на АС от 30.06.2022; 1 доц. и 1 гл. ас. за катедра Превантивна медицина - Решение на АС от 19.07.2022г.

874– Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси:

 • професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи за обучение на студентите от специалност „Акушерка“ – един;
 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – един;
 • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – един,

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.