Конкурси

Публикувана ДВ бр. 61/02.08.2022 г.

Разрешени на АС от 19.05.2022 г.

1. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина: по научната специалност „Ортодонтия“ – за нуждите на катедра „Ортодонтия“ – един; по научната специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ – трима, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая No 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

4653

Разрешен на АС от 30.06.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски” №1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

 

Разрешен на АС от 30.06.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска микробиология” за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по медицинска микробиология,  Медико-биологичен комплекс, етаж 1, тел. 02/91 72 577, 02/ 951 53 17;

 

Разрешен на АС от 19.04.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 57/22.07.2022 г.

72. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по ортопедия и травматология при технически секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел. 02/9432 359, 02/9432 312, 02/9432 617 и 0886 277 159.

4396

 

Разрешен на АС от 19.05.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 57/22.07.2022 г.

73. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска психология” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по детска психиатрия „Свети Никола“ към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ  „Александровска“, тел. 02/9230 479 и 02/9230 456.

4397

 

Разрешен на АС от 19.05.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 57/22.07.2022 г.

74. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;

4398

 

Разрешен на АС от 30.06.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 57/22.07.2022 г.

75. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика и интервенционална рентгенология” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ  „Александровска“, тел. 02/9230 348.

4399

 

Разрешен на АС от 16.12.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 57/22.07.2022 г.

76. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по белодробни болести на База 2, Клиника по белодробна туберкулоза за възрастни към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.

4400

 

Разрешен на АС от 29-30.03.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 57/22.07.2022 г.

77. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедрата по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 11 – секретариат на Катедрата по ендокринология, тел. 02/895 60 01.

4401

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2022/2023 г., В Държавен вестник бр. 57, съгласно Решение на МС № 363/01.06.2022 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София с протокол № 24 от 30.06.2022 г.,

ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

       

Акушерство и гинекология

2

 

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

3

 

 

 

 

 

Гастроентерология

2

 

       

Имунология

1

 

       

Инфекциозни болести

1

 

       

Кардиология

1

 

        Лъчелечение

1

 

       

Неврология

6

 

       

Неврохирургия

2

1

       

Нуклеарна медицина

2

 

 

 

 

 

Образна диагностика и интервенционална рентгенология

4

 

 

 

 

 

Обща хирургия

1

1

       

Ортопедия и травматология

2

 

       

Оториноларингология

1

 
       

Офталмология

  3
       

Патофизиология

 3

 

       

Педиатрия

  2

 

 

 

 

Психиатрия

1

 

       

Сърдечно-съдова хирургия

1

2

       

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

       

Дентална клинична алергология

 

1

 

 

 

 

Дентална образна диагностика

 

1

       

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

 

1

       

Ортодонтия

 

1

       

Терапевтична дентална медицина

1

2

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Технология на лекарствените форми и биофармация

 

1

       

Токсикология

2  
       

Фармакогнозия и фитохимия

2  
       

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

  4
       

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

4  
       

Фармацевтична химия

1  

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

3

3

       

Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

2 2

Продължителността на докторантурите е за:  редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.

Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);
  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;
  3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;
  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет – София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – 1431 София, ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, Деканат, Етаж 2. За справки – Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 211. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 980 34 64.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ 57 от 22.07.2022 г., стр. 66-67 обява 3890

Обнародвана в ДВ бр. 52/ 05.07.2022г. , с Решение на АС № 23/19.05.2022

642. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява конкурс за едно място за професор на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи.

Обявата е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицинския университет – София.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Разрешен на АС от 19.05.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Инфекциозни болести” за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Южен павилион , ет 1, технически секретар Елена Динева, тел. 02/ 9023 733

 

Разрешен на АС от 23-24.11.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 39/27.05.2022 г.

696. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория към УМБАЛ „Александровска”, със срок  2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по клинична лаборатория, в сградата на  “Лабораторен блок и Клинична фармакология“, етаж 2,  тел. 02/9230 929.

3147

 

Разрешен на АС от 19.04.2022 г.

Обявен в ДВ бр. 39/27.05.2022 г.

696а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) за нуждите на Катедрата по епидемиология и хигиена – Сектор „Хигиена“, със срок  2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, тел. 0886 81 80 06.

3148

 

Разрешен на АС от 23-24.11.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория към УМБАЛ „Александровска”, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по клинична лаборатория, в сградата на  “Лабораторен блок и Клинична фармакология“, етаж 2,  тел. 02/9230 929.

 

Разрешени на АС от 27-28.01.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” за нуждите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация – един за база УМБАЛ „Александровска“, един за база УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ и един за база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по физикална медицина и рехабилитация, тел. 02/9230 332.

Разрешен на АС от 16.12.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 12/11.02.2022 г.

Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София,

обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина за заемане на академичната длъжност:

  • професор – един, по научната специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.