Конкурси

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от 29.06.2021год.,

Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за преподаването в специалност „медицинска сестра” ОКС „бакалавър“ за  нуждите на катедра „Здравни грижи“  на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Изисквания за заемане на длъжността:

-  Минимум 5 години стаж по специалността

Необходими документи:

  •  Заявление
  • Автобиография – европейски формат
  • Копие на диплома с придобита професионална квалификация „Медицинска сестра”
  • Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”
  • Медицинско свидетелство
  • Свидетелство за съдимост
  • Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

Конкурсът ще се проведе  по документи и интервю само с одобрените кандидати.

За справки и подаване на документи  - гр. Враца  бул. ”Втори юни ” № 179, Филиал „Проф д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София

Oбнародвана в ДВ бр. 84/08.10.2021г. и с Решение на АС от 23.09.2021г.

10. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява конкурс за нуждите на Катедрата по здравни грижи за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Хирургия“ за преподаване на студентите от специалност „Медицинска сестра“ по дисциплината „Хирургия“ – едно място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Разрешен на АС от 30.03.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 82/01.10.2021 г.

26. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Урология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по урология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник .

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 226, 02/9432 248 и 02/9432 419.

5738

 

Разрешен на АС от 29.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 82/01.10.2021 г.

26а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” за нуждите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по физикална медицина и рехабилитация – УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 332.

5739

 

Разрешен на АС от 29.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 82/01.10.2021 г.

26б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

5740

 

Разрешени на АС от 29.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 82/01.10.2021 г.

26в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ревматология” за нуждите на Катедрата по ревматология на база УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1612, ул. „Урвич“ № 13, секретариат на Катедрата по ревматология, ет. 1, тел. 02/958 25 23.

5741

 

Разрешен на АС от 23-24.09.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща медицина” за нуждите на Катедрата по обща медицина медицина на база УМБАЛ „Света Анна“, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1784, ул. „Д. Моллов“ № 1, УМБАЛ „Света Анна“, Катедра по обща медицина, тел. 02/975 90 14.

 

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 23.09.2021 год.,

Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява следните конкурси:

-  1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност Кинезитерапия за нуждите на катедрата по Кинезитерапия

-  1 (едно) място асистент на 0,5 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за преподаване на учебната дисциплина „ Комуникационни умения и справяне с конфликти“ за нуждите на катедрата по Биоетика

- 1 (едно) място асистент на 0,25 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за преподаване на учебната дисциплина „ Социално и здравно законодателство“ за нуждите на катедрата по Биоетика /изискване към кандидатите е да притежават ОКС „магистър“ по Право/

- 1 (едно) място асистент на 0,5 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на катедрата по Трудова медицина. /Допълнителни изисквания са отлично владеене на английски и френски език във връзка с работата по международни проекти и допълнителна квалификация в областта на управлението на университетските структури и публичния мениджмънт – във връзка с повишените изисквания и документация, изисквана от НАОА и НАЦИД./

Всичките със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

Необходими документи:

1.заявление

2. европейски формат автобиография;

3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;

4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).

5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);

6. медицинско свидетелство;

7. свидетелство за съдимост;

8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);

9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).

10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

обнародвана в ДВ бр. 78/ 17.09.2021г.

889. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси за: доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по Кинезитерапия – един; научна специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедрата по Кинезитерапия – един; главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по: професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС при МУ – София – двама; професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“ за нуждите на катедрата по Клинични и медико-биологични науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при МУ – София – един на 0,25 длъжност, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ДЕОС и Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Разрешени на АС от 29.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 75/10.09.2021 г.

 

2 7. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурси в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Терапевтична дентална медицина“ за заемане на следните академични длъжности: главен асистент – един, и доцент – двама, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“. 

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая № 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10. 5326 

Разрешен на АС от 03.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

  1. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор „Патофизиология“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, кабинет 205, тел.  02/9172 681 – секретар на Катедрата – Иван Филипов.

5035

Разрешени на АС от 03.06.2021 г.

Обявени в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия – Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.

5036

Разрешени на АС от 29.06.2021 г. и АС от 22.07.2021 г.

Обявени в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурси за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология – един за база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ и един за база УМБАЛ „Света Анна“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по ортопедия и травматология при технически секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел. 02/9432 359 и 0886 277 159.

5037

Разрешен на АС от 03.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Дерматология и венерология” за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология на база Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 454;

5038

Разрешен на АС от 03.06.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51г. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Дерматология и венерология” за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология на база Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 454.

5039

Разрешен на АС от 29.06.2021 г.

Обявени в ДВ бр. 70/24.08.2021 г.

51д. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

5040

Разрешен на АС от 30.03.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 226.

Разрешени на АС от 29.06.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

Разрешени на АС от 29.06.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 305 – канцелария и 0888 283 945 – проф. Б. Владимиров.

Разрешен на АС от 29.06.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия  на база Отделение по диабет към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

Разрешен на АС от 27-28.04.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

Разрешен на АС от 03.06.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор по патофизиология, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, кабинет 205, тел.  02/9172 681 – секретар на Катедрата – Иван Филипов.

Разрешен на АС от 22.07.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор по физиология, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, кабинет 205, тел.  02/9172 681 – секретар на Катедрата – Иван Филипов.

Разрешен на АС от 22.07.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за четирима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Катедрата по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по обща и клинична патология, ет 2, стая 238, тел. 02/9230 839 до 12.00 часа.

Разрешен на АС от 22.07.2021 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски” №1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

Разрешени на Академичен съвет на 29.06.2021 г. (протокол №12)
Обявени в Държавен вестник бр. 64/03.08.2021 г.

Фармацевтичен факултет при МУ-София обявява следните конкурси:
ПРОФЕСОР – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаването по висша математика в катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
ПРОФЕСОР – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаванията по физикохимия и фармакокинетика в катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
ДОЦЕНТ – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаванията по физикохимия и фармакокинетика в катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - двама, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност «Фармакоикономика и фармацевтична регулация» за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.


ДВ бр. 61/23.07.2021г

695. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,  обявява  следните  конкурси  за  нуждите  на  Катедрата  по  здравни  грижи: едно място за доцент на 0,5 длъжност в  област на висше образование 7. Здравеопазване и  с п о р т  п о  п р о ф е с и о н а л н о  н а п р а в л е н и е  7 . 4 .  О б щ е с твено здраве и специалност „Социална медицина и  организация на здравеопазването и фармацията“  за преподаване на студентите от специалности  „Медицинска  сестра“  и  „Лекарски  асистент“;  едно място за доцент на 0,5 длъжност в област  на висше образование 7. Здравеопазване и спорт  по професионално направление 7.1. Медицина и  специалност „Акушерство и гинекология“ за пре- подаване на студентите от специалност „Акушер- ка“, всички със срок – 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“ за нуждите на Катедрата  по здравни грижи на Факултета по обществено  здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при  Медицинския университет – София. За справки  и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло  море  No 8,  УМБАЛ  „Царица  Йоанна – ИСУЛ“,  Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Це- комир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432  579 – сектор „Наука“.