Конкурси

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ФДМ СОФИЯ

КОНКУРСЪТ Е РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 22.10.2019 Г.

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;

КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

 

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.

СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 22.10.2019 Г.

Обявен в ДВ бр. 94/29.11.2019 г. 

Медицинският университет – София,

Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

9089

Разрешени на АС от 24.09.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

18. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение - един за база Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;

8799

 

Разрешени на АС от 24.09.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 93/26.11.2019 г

18а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент и един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на  Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 - секретар, тел. 02/ 9172 601.

8800

 

Разрешени на АС от 24.09.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

18б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за четирима главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за база Клиника по ревматология, кардиология и хематология, един за база Клиника по детска неврология, един за база Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ и един за база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

8801

 

Разрешени на АС от 24.09.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

18в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по белодробни болести – един за База 1 – Бронхологично отделение и един за База 2 - Клиника по белодробна туберкулоза  към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.

8802

 

Разрешен на АС от 24.09.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

18г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” за нуждите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по физикална медицина и рехабилитация, тел. 02/9230 332, 02/9230 638, 02/ 9230 688.

8803

Разрешен на АС от 22.10.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Медицинска физика” за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Конкурсът ще се проведе от Катедрата по медицинска физика и биофизика на МФ.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 421, тел. 02/ 9172 789.

 

Разрешен на АС от 22.10.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

 

Разрешен на АС от 22.10.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хематология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по хематология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

 

Разрешени на АС от 22.10.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

 

Разрешен на АС от 22.10.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

 

Разрешени на АС от 22.10.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на

Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

 

Разрешени на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Физиология на животните и човека” за нуждите на  Катедрата по физиология, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Медико-биологичен комплекс, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426, тел. 02/ 9172 690.

 

 

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от 24.09.2019 год.,

Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за преподаването в специалност „медицинска сестра” за  нуждите на катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • ОКС „магистър” по „Здравни грижи”
 • Минимум 5 години  трудов стаж като медицинска сестра

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Автобиография – европейски формат
 3. Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” по Здравни грижи
 4. Медицинско свидетелство
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи и събеседване за технически секретар на катедра: 

- „Обществено дентално здраве“ на 8 часов работен ден;

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Средно/висше образование
 2. Компютърна грамотност /Word, Exel, работа с Internet/
 3. Предимство – владеене на английски език
 4. Умения за работа в екип, комуникативност

Необходими документи:

 • Заявление със свободен текст за участие в конкурсната процедура се подава в срок до 14.12.2019 г. в Деловодството на ФДМ, стая 202.
 1. европейски формат автобиография;
 2. диплома за завършено образование;
 3. медицинско свидетелство;
 4. свидетелство за съдимост;
 5. удостоверение за стаж, ако има такъв и копие на трудова книжка.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 21.05.2019г., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурси  за 4 (четири) асистенти на 0,25 длъжност със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС, при МУ-София както следва:

 1. Едно място асистент на 0,25 длъжност в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филилогия и научна специалност Германски езици / английски език/.
 2. Две места асистент на 0,25 длъжност в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филилогия и научна специалност Български език / за преподаването на български език на чуждестранни студенти/.
 3. Едно място асистент на 0,25 длъжност в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...  и научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. методика на лечебната физкултура/

Необходими документи:

 1. заявление
 2. европейски формат автобиография;
 3.  нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
 4.  копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

Обнародвана в ДВ бр. 86/01.11.2019г. и с Решение на АС от 22.10.2019г.

22. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“: за преподаването по специалност „Медицинска сестра“ за Катедрата по здравни грижи – двама; за преподаването по специалност „Акушерка“ за Катедрата по здравни грижи – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).

8284

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  22.10.2019 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по учебно клинична практика практика за  нуждите на Катедрата по кинезитерапия  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

 • Заявление
 •  Автобиография – европейски формат
 • Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” по спец. Кинезитерапия
 • Медицинско свидетелство
 •  Свидетелство за съдимост
 •  Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

Разрешени на АС от 23.07.2019 г. 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Катедрата по нефрология за база Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ , със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 

Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/ 9230 507.


Разрешени на АС от 24.09.2019 г. 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за четирима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по белодробни болести – един за База 2 - Трета терапевтична клиника и трима за База 1 – Отделение по интензивно лечение към МБАЛББ „Света София“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.


Разрешен на АС от 24.09.2019 г. 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” за нуждите на Катедрата по белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия към МБАЛББ „Света София“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.

 
Разрешени на АС от 24.09.2019 г. 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за четирима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология – двама за база Клиника по кардиохирургия и двама за база Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ ”Света Екатерина”, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 

Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков” №52А, тел: 02/9159441; 02/9159717.


Разрешени на АС от 24.09.2019 г. 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по кардиология към УМБАЛ ”Света Екатерина”, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 

Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков” №52А, тел: 02/9159441; 02/9159717.