Конкурси

Обн. в ДВ бр. 15/21.02.2020 г.

 

Фармацевтичен факултет при МУ-София, с решение на Академичния съвет на Медицински университет-София (протокол № 40/30.01.2020 г.),

Oбявява конкурс за професор – 1 място, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, научна специалност „Фармацевтична ботаника” за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;;

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Решение на АС от 10.12.2019г.  Обнародвана в ДВ бр. 13/14.02.2020г.

Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование:

7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Теория и методика на физичес- кото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на ЛФК)“ за преподаването по „Ки- незитерапия в хирургията“, „Кинезитерапия в акушерство и гинекология“, „Кинезитерапия при вътрешни болести“, „ОМФИО в кинезитерапията“ и „Кинезиологични основи на кинезитерапията“ – един, за нуждите на Катедрата по кинезитерапия на ФОЗ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

140. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява следните конкурси:

 • професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Медицина на бедствените ситуации“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина на ФОЗ – един;
 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина на ФОЗ – един;
 • гл. асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ – един;
 • гл. асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по трудова медицина на ФОЗ – един, всички със срок 2 месеца от обна- родването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 

139. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява за нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ следните конкурси:

 • професор на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;
 •  доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Дерматология и венерология“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здра- ве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“. 1325

Решение на АС от 30.01.2020г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 30.01.2020г., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места асистенти на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.4. „Обществено здраве” и научната специалност „Медицина на бедствените ситуации”  със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по превантивна медицина, при МУ-София както следва:

Необходими документи:

 1. заявление
 2. европейски формат автобиография;
 3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
 4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9.  списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 ,каб. 32, тел.02/9432579 /сектор Наука/.

Разрешени на АС от 10.12.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 10/04.02.2020 г.

88. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Инфекциозни болести” за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Южен павилион, ет. 2, Първо детскo отделение – Ирина Целова от 07.30 до 14.00 ч., тел. 0878943463

1042

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 10/04.02.2020 г.

89. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

1043

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 10/04.02.2020 г.

90. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

1044

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 10/04.02.2020 г.

91. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ към Медико-биологичен комплекс, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 344, тел. 02/ 9172 656.

1045

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 10/04.02.2020 г.

92. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 421, тел. 02/ 9172 789.

1046

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 10/04.02.2020 г.

93. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.

1047

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 10/04.02.2020 г.

94. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по патофизиология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 456 Б, тел.  02/9172 637.

1048

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 10/04.02.2020 г.

95. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ  „Александровска“, тел. 02/9230 348.

1049

 

Разрешени на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Урология” за нуждите на Катедрата по урология на база Клиника по урология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат  на Катедрата по урология, тел. 02/9230 352.

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Физиология на животните и човека” за нуждите на  Катедрата по физиология, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Медико-биологичен комплекс, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426, тел. 02/ 9172 690.

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 226.

 

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска химия“ към Медико-биологичен комплекс, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 344, тел. 02/ 9172 656.

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Катедрата по нефрология на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 507.

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедрата по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, етаж 11, тел. 02/895 60 01;

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.

 

Разрешен на АС от 10.12.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 578 684.

 

 

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФДМ СОФИЯ

РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 10.12.2019 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:

1. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;

КОНКУРСИТЕ СА СЪС СРОК ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

 

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.

СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

14.01.2020 Г.

 

Обявен в ДВ бр. 101/27.12.2019 г.
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет на МУ – София (протокол № 39 от 10.12.2019 г.), обявява конкурс за главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Токсикология“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София.
В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
 
Обнародвана в ДВ бр. 101/27.12.2019г.
Решение на АС от 10.12.2019г.
69. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално на-правление 7.4. Обществено здраве, научна спе- циалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за Катедрата по право и етика в медицината – един; главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направ- ление 7.4. Обществено здраве, научна специ- алност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за Катедрата по оценка на здравните технологии – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, на- учна специалност „Акушерство и гинекология“, за преподаването в специалност „Акушерка“ за Катедрата по здравни грижи – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, науч- на специалност „Педиатрия“, за преподаването в специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за Катедрата по здравни грижи – един. Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Цари- ца Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, отдел „Наука“, тел. +359 2 9432 579. 10027