Решение на АС от 27.03.2018г.
На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 27.03.2018 год., Факултетът по Обществено здраве при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията със срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по здравна политика и мениджмънт.
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
За справки и подаване на документи - София ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.