ДВ бр. 35/24.04.2018г. и Решение на АС от 17.04.2018г

46. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за нуждите на Катедрата по социална медицина – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.