Разрешен на АС от 17.04.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 36/27.04.2018 г.

Медицинският университет-София, Фармацевтичен факултет, обявява следния конкурс:

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация” за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.


ДВ бр. 36/27.04.2018г. и с Решение на АС от 27.03.2018г.

15. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по медицинска педагогика – един; главен асистент в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по медицинска етика и право – един; професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравна политика и мениджмънт – един; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл.трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на преподаването по „Санитарна химия“, „Химия“, „Комунална хигиена“ и „Хигиена на хранене“ за нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ – София – един; професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи – един; професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл.трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +3592 9432 579 – сектор „Наука“.