Решение на АС от 03.05.2018г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС, и Решение на АС на МУ София от 03.05.2018 год.,

Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места асистент в област висше образование

7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и научната специалност „Акушерство и гинекология”. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на преподаването в специалност „Акушерка” към катедрата по здравни грижи .

Необходими документи:

1.заявление

2. европейски формат автобиография;

3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;

4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).

5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);

6. медицинско свидетелство;

7. свидетелство за съдимост;

8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);

 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).

10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.