ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ФДМ

Решение на АС от 18.12.2018 г.

Медицински университет - Факултет по дентална медицина София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

1.     „Асистент“ – 1 място в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“.

2.     „Асистент“ – 2 места в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“.

 

Конкурсите са със срок 2 месеца от публикуването на обявата на интернет страницата на МУ - София.

Прием на документите – в Деканата на Факултета по дентална медицина, ул. „Св. Георги Софийски” 1, стая 202 от 9 до 12ч. и от 13 до 14ч.,

тел: 02/952 22 10.