ОБЯВЕНИ В ДВ БР. 7/22.01.2019 г.

Медицински университет – Факултет по дентална медицина София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 23.10.2018 Г.

1.     „Главен асистент” – 2 места област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. „Дентална медицина”, научната специалност „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на преподаването в катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”.

РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 27.11.2018 Г.

2.      „Главен асистент“ – 1 място в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“, научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на преподаването в катедра „Пародонтология“.

3.      „Главен асистент“ – 1 място в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“, научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на преподаването в катедра „Обществено дентално здраве“.

 

Конкурсите са със срок 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник и на интернет страницата на МУ – София.

Прием на документи – в Деканата на Факултета по дентална медицина,  ул. „Св. Георги Софийски” №1, стая 202 от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.