Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Медицинският университет – София

Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование:

- 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 578 684.


Разрешени на АС от 27.11.2018 г. 

Медицинският университет – София

Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование:

- 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/ 9432 263 и 0888 32 98 89 – проф. Пенков.