Обнародван в ДВ бр. 52/02.07.2019г.

46. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главен асистент:

- В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по про- фесионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по здравна политика и мениджмънт;

- В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по икономика на здравеопазването,

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).