Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Фармацевтичен факултет при МУ-София, с решение на Академичния съвет от 23.07.2019 г.,обявява следния конкурс:

АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, докторска програма „Фармацевтична химия” за нуждите на катедра „Фармацевтична химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от публикуването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.