ПУБЛИКУВАНИ В ДВ БР. 61 от 02.08.2019 г.

РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 23.04.2019 Г. И ФС ОТ 18.04.2019 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

  1. „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ – ЕДИН В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ“.
  2. „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ – ТРИМА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“.

 

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 21.05.2019 Г. И ФС ОТ 25.04.2019 Г.

  1. „ПРОФЕСОР“ – ЕДИН В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“.

СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10