Печат

ДВ брой 64 от 13.08.2019г.
Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 23.07.2019 г., обявява конкурс в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.2. „Дентална медицина“ за заемане на академичната длъжност „професор“ – един по научната специалност „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“: Кандидатите за това място трябва да отговарят на следните изисквания: да имат защитена дисертация по съответната научна специалност; да имат придобити две специалности по „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“; да имат две магистратури по дентална медицина и медицина; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.