Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София,  обявява конкурс в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.2. „Дентална медицина“ за заемане на академичната длъжност „доцент“двама по научната специалност „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“:

  1. един за развитие на преподаването на английски език. Кандидатите за това място трябва да отговарят на следните изисквания: да имат завършена магистратура по „Дентална медицина“; да имат защитена дисертация по  съответната научната специалност; да имат придобита специалност по „Орална хирургия“; да имат опит в практическо и лекционно преподаване на студенти, обучаващи се на английски език; 
  2. един за „Клиниката по лицево-челюстна хирургия“ в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД –– на цяла щатна длъжност в клиниката. Кандидатите за това място трябва да отговарят на следните изисквания: да имат защитена дисертация по съответната научна специалност; да имат придобити две специалности по „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“; 

Със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.