Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за четирима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/ 9432 263 и 0888329889 – проф. д-р Н. Пенков.

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Съдебна медицина и деонтология” за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, стая 29, Катедрата по съдебна медицина и деонтология, от 08.00 до 14.00 ч, тел. 02/9230 412.

Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеенето се установява с изпит от Департамента за езиково обучение и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научна специалност „Имунология (биология на човека)“ за нуждите на Катедрата по биология, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, Катедрата по биология, тел. 02/9172 660 – гл. ас. Владислав Лазаров.

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научна специалност „Биохимия (химия на биоактивните вещества)” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ към Медико-биологичен комплекс, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 344, тел. 02/ 9172 656.