С Решение на Академичния съвет на Медицински университет-София (протокол № 36/23.07.2019 г.),

Фармацевтичен факултет при МУ-София, обявява следните конкурси:

ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества” за нуждите на катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;


ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация” за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.