Обнародвана в ДВ бр 76/27.09.2019г. и решение на АС от 23.07.2019г.

Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование :

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на преподаването по дисциплината „Комуникационни умения“ в Катедрата по право и етика в медицината. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).