На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от 24.09.2019 год.,

Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място на длъжност 0,5  „преподавател” по практика със специалност Вътрешни болести/Кардиология за преподаването в специалност „Лекарски асистент” за  нуждите на катедрата по здравни грижи със срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София. 


Необходими документи:

  • Заявление
  • Автобиография – европейски формат
  • Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър – лекар”
  • Копие на диплома за придобита специалност Вътрешни болести/Кардиология
  • Медицинско свидетелство
  • Свидетелство за съдимост
  • Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .